POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak Twoje dane będą wykorzystywane , jest Autorska Szkoła Podstawowa JASKÓŁKA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 36-38 (dalej „Szkoła”, „ASP Jaskółka”).

Jakie dane osobowe Szkoła gromadzi?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat kandydatów, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, kandydatów do pracy, pracowników pomocniczych i administracyjnych umożliwiające ich identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania i numer telefonu. Możemy gromadzić dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, kandydatów do pracy, pracowników pomocniczych i administracyjnych, którzy korzystają ze strony internetowej Szkoły (jaskolka.edu.pl) oraz formularza do kontaktu na tej stronie.

 

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

a. Rekrutacja pracowników pomocniczych, administracyjnych oraz nauczycieli, to są dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości), dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych;

b. Rejestr pracowników, to są dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości), dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy;

c. Zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ZUS, ich aktualizacja i przekazywanie danych o zwolnieniach, dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o oddziale NFZ oraz inne wymagane w formularzach zgłoszeń do ZUS;

d. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń, naliczanie potrąceń, naliczanie składek ZUS, to są dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numery kont dla przelewów bankowych pracownika;

e. Rekrutacja uczniów do Szkoły, imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych kandydata, oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych kandydata, oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument potwierdzający objęcie dziecka o dochodzenie na osobę w rodzinie kandydata;

f. Ewidencja uczniów, to są dane identyfikacyjne ucznia (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL), adres zamieszkania ucznia, dane o rodzicach/opiekunach prawnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania – jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia), datę rozpoczęcia nauki, oddział do którego przyjęto oraz datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę jej opuszczenia;

g. Prowadzenie dziennika lekcyjnego, dane identyfikacyjne ucznia (nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia), adres zamieszkania, dane o rodzicach (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów), imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia, tygodniowy plan zajęć, tematy zajęć i obecności, nieobecności (usprawiedliwione, nieusprawiedliwione), oceny (bieżące, śródroczne roczne), śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania, świadectwa, arkusze ocen, wyniki egzaminów.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia ucznia oraz kandydata stanowią „wrażliwe” dane osobowe. Będziemy przetwarzać takie dane po uzyskaniu wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

W jakich celach i jak długo Szkoła przechowuje dane?

Dane poszczególnych kategorii osób mogą być wykorzystywane w następujących celach i przez określony poniżej czas:

 

a. Na potrzeby rekrutacji pracowników pomocniczych, administracyjnych oraz nauczycieli gromadzimy dane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

b. Ewidencję pracowników Szkoła prowadzi zgodnie z Kodeksem Pracy. Dane pracowników z tej kategorii danych będą usuwane po 50 latach [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217t.j.)].

c. Dane pracowników i członków ich rodzin są przetwarzane w celu zgłoszenia ich do ZUS, aktualizacji tych danych oraz przekazywania informacji o zwolnieniach. Planowany termin usunięcia kategorii danych jest po 50 latach [art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383)].

d. Szkoła gromadzi dane pracowników także w celu prowadzenia rozliczeń z pracownikami, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS. Te dane będą usuwane po 50 latach [art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383)].

e. Na potrzeby rekrutacji kandydatów na uczniów Szkoły, dane gromadzimy w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dane Szkoła usuwa po 1 roku [art. 160 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)].

f. Dane w ewidencji uczniów przetwarzane są w celu prowadzenia księgi uczniów i usuwa się je po 10 latach.

g. Dane uczniów zawarte w dziennikach lekcyjnych Szkoła przetwarza w celu rejestracji tematów zajęć i wyników nauczania i usuwa się je po 10 latach.

 

Szkoła będzie przetwarzać dane osobowe kandydatów, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, kandydatów do pracy, pracowników pomocniczych i administracyjnych jedynie wówczas, gdy będzie mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich Szkoła zebrała dane osobowe wyżej wymienionych osób i celu, w którym ma te dane wykorzystywać.

 

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych kandydatów, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, kandydatów do pracy, pracowników pomocniczych i administracyjnych będzie dla Szkoły niezbędne do zawarcia z tymi osobami umowy o przyjęcie dziecka do ASP Jaskółka oraz w przypadku pracowników – umowy o pracę.

 

Nie będziemy przechowywać danych wyżej wymienionych osób przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.

 

Kiedy dane osobowe wyżej wymienionych osób przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Szkoła rozważy również, w jaki sposób może zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez Szkołę danych osobowych oraz to, czy może dokonać anonimizacji danych osobowych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego identyfikację. W tym wypadku Szkoła będzie mogła korzystać z takich informacji bez informowania o tym osób wymienionych w niniejszej polityce.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe osób wymienionych w niniejszej polityce mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi Szkoła współpracuje.

 

Kategorie danych pracowników oraz uczniów Szkoła przekazuje firmom zewnętrznym na potrzeby kadrowo-płacowe oraz firmie ubezpieczeniowej.

Inspektor ochrony danych

Szkoła powołała inspektora ochrony danych („IOD”), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganie niniejszej polityki. Osoby wymienione w niniejszej polityce mają prawo złożyć skargę do organu nadzoru w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod.jaskolka@gmail.com.

Prawa ochrony danych

W określonych okolicznościach, osobom, których dane osobowe przetwarza Szkoła, przysługuje prawo do:

Żądania informacji na temat tego, czy przechowywane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu te dane Szkoła przechowuje/wykorzystuje.

Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie Szkoła posiada na temat osób oraz sprawdzenie czy przetwarza je zgodnie z prawem.

– Żądania sprostowania przechowywanych przez Szkołę informacji osobowych osób wymienionych w niniejszej polityce. Osoby te mogą uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które ich dotyczą, a które Szkoła przechowuje.

– Żądania usunięcia informacji osobowych. Osoby wymienione w niniejszej polityce mogą żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.

Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do kandydatów, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, kandydatów do pracy, pracowników pomocniczych i administracyjnych lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od Szkoły danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych wyżej wymienionych osób do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.

– Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, kandydaci do pracy, pracownicy pomocniczy i administracyjni wyrazili zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, mają oni prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko Szkoła otrzyma informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji tych osób w celu lub celach, na jakie początkowo wyrazili zgodę, chyba że Szkoła ma inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności ASP Jaskółka może ulegać zmianom. Osoby wymienione w polityce, tj. rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, kandydaci do pracy, pracownicy pomocniczy i administracyjni będą informowani o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na stronie internetowej Szkoły.